Veled van az Erő?

Játékszabály
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat („Nyereményjáték Szabályzat”) vonatkozik az AXN Europe Limited mint szervező (a továbbiakban: „Szervező”) által Star Wars Nyereményjáték néven meghirdetett nyereményjátékra („Nyereményjáték”). 2. A Nyereményjátékban az 2015. október 1. napja és október 21. napja közti időtartamban a Nyereményjátékban feltett kérdésekre a Szervező Facebook, Instagram és Twitter oldalára a játékosok („Játékos”) által feltöltött és közzétett a Játékos által készített Star Wars tematikájú képpel lehet részt venni. A képet feltöltő Játékos a képek feltöltésével magára nézve kötelezőnek ismeri el a Nyereményjáték Szabályzatot. A Nyereményjáték 3 fordulóban kerül megrendezésre. A Nyereményjáték időtartamán kívül küldött megfejtés elküldője a Nyereményjátékban nem vesz részt. A Játékos a Nyereményjáték időtartama alatt bármikor jogosult a feltöltött képét törölni, illetve megkérni a Szervezőt arra, hogy a feltöltött képét törölje, a feltöltött képét törlését viszont úgy kell tekinteni, hogy a Játékos a Nyereményjátékban való részvételi szándékát visszavonja. 3. A Nyereményjáték nyereményét az AXN Közép Európai Irodája ajánlotta fel, amely az alábbi: 1. héten (október 11.): 2 csomag, benne Star Wars válltáska és Darth Vader sütőforma; 2. héten (október 18.) 2 csomag, benne Star Wars pendrive és bögre; a 3 héten (október 22.) 3 csomag: Fődíj: Star Wars BB-8 droid + Star Wars póló; második díj: Star Wars fejhallgató + pendrive + Darth Vader sütőforma; harmadik díj: Lego Darth Vader lámpa + Star Wars táska és bögre., A nyereménycsomag tartalmának megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja. 4. A Nyereményjátékban részt vehet a 2. pontban foglaltak szerint arra regisztrált minden természetes személy, aki 18. életévét betöltötte és Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik. Az Szervező, a Sony Overseas SA és ezek részlegeinek, társvállalatainak és leányvállalatainak munkavállalói, ügynökei és támogatói (ideértve ezek közvetlen családtagjait), valamint mindazok, akik kapcsolatban állnak a Nyereményátékkal, nem vehetnek részt a Nyereményjátékban. 5. A Szervező a nyereményt a saját készítésű Star Wars tematikájú képeket feltöltő Játékosok között sorsolja. A nyeremény készpénzre vagy más nyereménytárgyra nem átváltható. A nyereménnyel kapcsolatos esetleges adó fizetési kötelezettségnek a nyertes Játékos köteles eleget tenni. 6. A Szervező a nyeremény darabszámának megfelelő számú nyertest sorsol. A Szervező a nyertesekkel az eredményt a feltöltött kép alá kommentben adott válaszával közli, amelyben a nyertesnek jelzi még, hogy a Facebookon privát üzenetben értesíti a nyeremény átvételének módjáról. A nyerteseknek a felhívást követő 5 (öt) napon belül kell válaszolniuk a Szervezőnek.A nyerteseken túl továbbá a nyeremény darabszámával megegyező számú további pótnyertes kerül kisorsolásra, akik kisorsolásuk sorrendjében lépnek a nyertes helyébe, amennyiben a nyertes nem működik együtt a Szervezővel a nyeremény átadása érdekében, vagy bármely más okból, pl. jelen Nyereményjáték Szabályzat megsértése miatt nem jogosult a nyeremény átvételére, vagy a fenti határidőn belül nem küldi meg a Szervező. A pótnyertesre a nyertesre irányadó szabályok vonatkoznak, amennyiben a nyertes helyébe lép. 7. A nyeremény az eredményhirdetést követő 30 napon belül kerül eljuttatásra a nyerteshez. 8. A Szervező a nyeremény hibáiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, továbbá a Nyereményjáték vagy annak lebonyolítása esetleges hibáiból, hiányosságaiból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Nyereményjáték, illetve az azt tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. 9. A Szervező fenntartja a Nyereményjáték meghosszabbításának, elhalasztásának vagy törlésének jogait, valamint jogában áll a Nyereményjáték Szabályzat bejelentés nélküli módosítása. A Nyereményjáték Szabályzatban történő kiegészítések és módosítások elérhetők lesznek a Szervező Facebook oldalán. 10. Semmilyen vásárlás nem szükséges. A nevezések költségeit illetően, a felelősség a résztvevőket terheli ideértve az esetleges adókat is. 11. Az Szervezőt és ügynökeit, társvállalatait és/vagy képviselőit semmilyen felelősség nem terheli a nevezések elvesztéséért, amennyiben azt a telefonvonalak vagy rendszerek vagy az internet szolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben a telefon vagy internet szolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a nevezés a határidő lejártát követően érkezik meg. Ugyanez vonatkozik az elveszett, ellopott, rossz címre küldött, rossz helyre érkezett nevezésekre, valamint azokra, amelyeknek postai költségét nem fizették meg. A nevezés érvénytelen, amennyiben olvashatatlan, pontatlan, hiányos, sérült, megcsonkított, megmásított, meghamisított, géppel reprodukált, bármilyen módon szabálytalan vagy egyébként nem felel meg ezen Nyereményjáték Szabályzat. 12. A Szervező fenntartja a jogot, hogy diszkvalifikálja és/vagy kizárja a Játékból azokat a játékosokat, akik a Nyereményjáték Szabályzatban foglaltakat közvetlenül vagy közvetetten megváltoztatták, áthágták, nem feleltek meg szabályainak, és/vagy azokat is, akik tetteikkel vagy tétlenségükkel a Szervező véleménye szerint ártanak, kárt okoznak a Szervezők és/vagy a Játék nevének, arculatának és hírnevének, vagy rossz színben tűntetik fel azokat. 13. A játékosok ezúton lemondanak arról a jogukról, hogy a Játékkal vagy a Nyereményjáték Szabályzattal kapcsolatos vagy azokat érintő bármely – akár szerződéses, akár szerződésen kívüli – esetben, a Játék során vagy azzal kapcsolatosan felmerülő követelésüket bírósági úton rendezzék. 14. Minden résztvevő teljes mértékben felmenti és mentesíti az Szervezőt és részlegeit, társvállalatait, leányvállalatait, igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit és ügynökeit, ideértve korlátozás nélkül a Sony Corporation, a Sony Corporation of America, a Sony Pictures Entertainment Inc., a CPT Holdings, Inc. vállalatokat és ezek saját leányvállalatait, társvállalatait, munkavállalóit, ügynökségeit és fióktelepeit, úgyszintén a Nyereményjáték minden esetleges támogatóját és mindenki mást, aki kapcsolatban áll a Nyereményjáték kidolgozásával és lebonyolításával (együttesen: a „Felmentett Felek”) mindennemű jogi igény, kár, veszteség, követelés, kereseti jogalap, eljárás, költség és/vagy felelősség alól, amely (i) a résztvevő nevezésének, a Nyereményjátékban való részvételének, részvételi kísérletének vagy részvételi képessége hiányának; (ii) a nevezésnek és/vagy bármilyen beadványnak (és/vagy bármely része); a Felmentett Felek által történő Használatának (iii) a résztvevő azon mulasztásának, hogy betartsa bármely vagy több rendelkezését a Nyereményjáték Szabályzatoknak vagy bármilyen egyéb alkalmazandó jogszabálynak vagy előírásnak; (iv) a résztvevő általi bármilyen személy vagy szervezet nevének, arcképének, hangjának, munka során előállított termékének, márkanevének, védjegyének, logójának jogosulatlan használatának, ahol ez alkalmazandó; (v) bármilyen jótállás, képviselet (ideértve korlátozás nélkül bármilyen megfelelőséggel kapcsolatos képviseletet) vagy bármilyen, a résztvevő által készített, a Nyereményjátékkal kapcsolatos szerződés megszegésének vagy állítólagos megszegésének; (vi) az esetleges nyeremény elfogadásának és/vagy használatának; (vii) bármilyen jogosultságnak vagy előnynek amivel a résztvevő ruházta fel az Szervezőt a Nyereményjátékkal kapcsolatban; és/vagy (viii) a résztvevő hanyagságának, szándékos rosszhiszemű magatartásának, bármely alkalmazandó jogszabály vagy előírás vagy ezen hivatalos szabályok megsértésének, vagy a résztvevő által mások szellemi tulajdonának, személyiségi jogainak, jó hírnévhez való jogának vagy más jogának megsértésének eredménye, ezekkel kapcsolatos vagy ezekből adódik vagy azt állítják, hogy ezekből adódott, ezt eredményezi vagy ezekkel kapcsolatban áll.
social contest 2015 SW

A teljes saga

#AXNStarWars

Kövess minket